ประวัติหลวงปู่สอ พันธุโล1

Category: seven-kings

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

มีชีวิตที่ดีที่สุดด้วยการรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เรียนรู้ทั้งหมดที่คุณทำได้เมื่ออ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่คุณจำเป็นต้องรู้มีดังต่อไปนี้

พุทธศาสนาเป็นเส้นทางโบราณสำหรับการบรรลุนิพพานหรือการตรัสรู้ พุทธศาสนาไม่มีผู้ก่อตั้งเช่นคริสต์ศาสนายิวหรืออิสลาม มีนิกายสาขาและสำนักวิชาพุทธศาสนาประมาณ 5,000 นิกาย คำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาได้รับการเปิดเผยโดยพระพุทธเจ้าเมื่อกว่า 2,500 ปีที่แล้ว พุทธศาสนาไม่ใช่ระบบความเชื่อ เป็นปรัชญาปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น ต่างจากศาสนาอื่น พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงตั้งศาสนาใดศาสนาหนึ่งว่าเป็นความจริง พระองค์ตรัสว่า มรรคาทั้งปวงนำไปสู่พระนิพพาน สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้เมื่ออ่านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา: พุทธศาสนาสอนว่าไม่มีพระเจ้า ไม่มีสวรรค์ ไม่มีนรก ไม่มีบาป ไม่มีการพิพากษา ไม่มีบาปดั้งเดิม และไม่มีการลงโทษนิรันดร์ พุทธศาสนาเชื่อว่าเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติที่จะตรัสรู้ ไม่มีผู้สร้าง ไม่มีบุตรของพระเจ้า ไม่มีมาร และไม่มีบาปดั้งเดิม นั่นหมายความว่าเราทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเราเอง ชาวพุทธไม่บูชาวัตถุ คน สถานที่ หรือสิ่งของใดๆ พวกเขาไม่เชื่อในเทวดา ผี สวรรค์ นรก หรือชีวิตหลังความตายใดๆ อย่างไรก็ตาม พวกเขาเชื่อในความต่อเนื่องของจิตสำนึกของมนุษย์หลังความตาย

  1. ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก มีผู้ติดตามมากกว่า 500 ล้านคน
  2. มีพุทธศาสนามากกว่า 1,000 นิกาย

๓. หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาคืออริยสัจสี่ ความจริงเหล่านี้ถูกค้นพบโดยเจ้าชายสิทธารถะแห่งอินเดียซึ่งกลายเป็นที่รู้จักในนามพระพุทธเจ้า พวกเขาคือ: ความจริงประการแรก: สิ่งมีชีวิตทั้งหมดต้องทนทุกข์! ชีวิตมีความทุกข์ ทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดหรือความรู้สึกไม่สบายบางประเภท ความจริงที่สอง: ความทุกข์นี้สามารถยุติได้! หากคุณเข้าใจความจริงสองข้อแรก คุณก็จะสามารถเข้าใจความจริงสองข้อถัดไป นั่นคือ: ความจริงที่สาม: แหล่งที่มาของความทุกข์นี้สามารถระบุได้! และความจริงข้อที่สี่: เหตุแห่งความทุกข์นี้สามารถขจัดออกได้! ชาวพุทธเชื่อว่าแหล่งที่มาของความทุกข์ทรมานของเราสามารถระบุได้เป็นผลจากการระบุตัวตนของเราด้วยตัวตนของเราเอง มากกว่าตัวตนที่แท้จริงที่อยู่ภายในเราทุกคน ซึ่งหมายความว่าเมื่อเรายอมรับตัวเองในสิ่งที่เราเป็นจริงๆ และหยุดพยายามที่จะเป็นอย่างที่คนอื่นคิดว่าเราควรเป็น เราจะมีความสุขมากกว่าใครก็ตามที่หมกมุ่นกับการพยายามเป็นคนอื่น

๔. งานเขียนเหล่านี้ประกอบด้วยพระสูตรหรือคำเทศนา และวินัย หรือกฎเกณฑ์สำหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณ

  1. พุทธศาสนามีนิกายต่างๆ มากมาย แต่ทุกนิกายยอมรับคำสอนพื้นฐานของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริง
  2. ความแตกต่างหลักประการหนึ่งในหมู่พวกเขาคือการที่แต่ละนิกายใช้หลักคำสอนของตนอย่างจริงจัง

๗. พระพุทธศาสนามหายานเน้นย้ำถึงความสำคัญของศรัทธาและพระโพธิสัตว์ที่ทรงปฏิญาณว่าจะคงอยู่ในวัฏจักรแห่งการกลับชาติมาเกิดจนสิ่งมีชีวิตทั้งปวงตรัสรู้

  1. ความเชื่อนี้เรียกว่า “นิจนิรันดร์” และถือเป็นรูปแบบสูงสุดของพระพุทธศาสนา
  2. เถรวาท (หรือ “โรงเรียนผู้เฒ่า”) เน้นเรื่องวินัยและการศึกษา เป้าหมายของมันคือความเป็นพุทธะที่นี่และตอนนี้ และถือว่าศรัทธาในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าจะเข้าใจผิด

 

 

คำอธิษฐานบูชา

คำอธิษฐานบูชา

คำอธิษฐานบูชาพระพุทธสิริสัตตราช
[6 มิถุนายน 2552 10:54 น.]จำนวนผู้เข้าชม 32582 คน

คำอธิษฐานบูชาพระพุทธสิริสัตตราช
(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)

(นะโม 3 จบ)

ยัมปะเนตัง พุทธะสิริสัตตะราชาติ สะวะหะเยนะ ปัญญาตัง,
ตะเมวะ อารัทธวิริเยนะ พันธุลัตเถเรนะ อาภุชังคะนิมิตเตนะ ลัทธัง,
มะยัมปะนะ อัตตะโน อัตตะโน วิภูติง อาสิงสะมานา สักกัจจัง อิมะเมวะ

พุทธะสิริสัตตะราชะ ปฏิมัง อภิปูเชมะ,
อิมัสสานุภาเวนะ มหานิสังโส, มหาโภโค,
มหาลาโภ นิรันตะระเมวะ อัมหากัง โหตุ

<< คำแปล >>

ก็พระพุทธรูปนี้ใด, ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ทราบทั่วกันโดยชื่อว่า พระพุทธสิริสัตตะราช
พระพุทธรูปนั้นแล, อันพระเถระผู้มีนามว่า
พันธุละ ผู้ปรารภความเพียร
ได้มาแล้ว โดยนิมิตซึ่งเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิ
ก็ข้าพเจ้าทั้งหลาย, หวังความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนฯ
จึงขอบูชาเป็นพิเศษ ซึ่งพระพุทธปฏิมานามว่า
พุทธสิริสัตตราช นี้แล โดยความเคารพ,

ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธสิริสัตตราชนี้,
ขออานิสงค์ใหญ่โภคะเป็นอันมาก ลาภมากมูล,
จึงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ตลอดนิจนิรันดร์กาลนั่นเทอญฯ

ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
– หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์องค์จริง [6 มิถุนายน 2552 10:54 น.] – ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 3 [6 มิถุนายน 2552 10:54 น.] – ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 2 [6 มิถุนายน 2552 10:54 น.] – คำอธิษฐานบูชาพระพุทธสิริสัตตราช [6 มิถุนายน 2552 10:54 น.] – ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์1 [6 มิถุนายน 2552 10:54 น.] ดูทั้งหมด

ทำไมชาวพุทธจึงสวดมนต์?

เมื่อเราได้ยินเกี่ยวกับคำว่า ‘อธิษฐาน’ สิ่งแรกที่ต้องนึกถึงก็คือการสนทนากับสิ่งมีชีวิตจากพระเจ้าซึ่งรวมถึงการสรรเสริญการสารภาพการขอบคุณและการร้องขอ แต่การอธิษฐานในพุทธศาสนานั้นแตกต่างไปจากนั้นมาก ให้เราเจาะลึกลงไปว่าอะไรที่ทำให้คำอธิษฐานนี้ไม่เหมือนใคร

 

พุทธศาสนาก่อตั้งโดย Siddhartha Gautama ในช่วงศตวรรษที่ห้า เชื่อกันว่าเขาได้พบต้นโพธิ์ซึ่งบ่งบอกถึงสถานะของการตรัสรู้ ตลอดชีวิตของเขาเขามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแนวความคิดเรื่อง ‘ทางสายกลาง’ ใช้ชีวิตโดยปราศจากการตามใจทางสังคมและการกีดกันตัวเอง 

 

หลังจากที่เขาจากไปสาวกของเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวซึ่งมีหลักการที่มีรากฐานมาจากคำสอนของกัวตามะซึ่งปัจจุบันพวกเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้การกำเนิดของศาสนาพุทธในฐานะศาสนา มันแพร่กระจายไปนอกประเทศอินเดียและตอนนี้พัฒนาไปในรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละคนมีการรับรู้คำสอนของพระพุทธเจ้า

สิ่งหนึ่งที่พวกเขาแตกต่างจากกันคือพิธีกรรมการอธิษฐานของพวกเขา ชาวพุทธบางนิกายสวดมนต์ในขณะที่ขยับริมฝีปากอย่างเงียบ ๆ บางคนสวดมนต์โดยใช้ลูกปัดเพื่อติดตามและมีเพียงไม่กี่คนที่ถือล้อสวดมนต์เป็นแนวทาง อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของการอธิษฐานของพวกเขาแตกต่างจากที่คริสเตียนเคยเป็นมา 

จุดประสงค์ของการสวดมนต์ในพระพุทธศาสนา

เมื่อเราอธิษฐานเราเลือกที่จะอธิษฐานเพื่อสิ่งที่เราปรารถนา อย่างไรก็ตามการสวดมนต์ของศาสนาพุทธมีความหมายในทางตรงกันข้ามเนื่องจากพวกเขาอธิษฐานเพื่อละทิ้งทุกสิ่ง 

 

อย่างไรก็ตามพวกเขายังต้องการการสวดอ้อนวอน นี่คือสาเหตุบางประการ: การ

เชื่อมต่อกับความเมตตา

กับความสับสนวุ่นวายและการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะละเลยความสงสารและความเป็นเจ้าของ นั่นคือเหตุผลที่ชาวพุทธวางฝ่ามือพร้อมกับความปรารถนาที่จะรู้สึกถึงสัมผัสที่อ่อนโยนของพระพุทธรูปโดยเชื่อว่ามือที่อ่อนโยนของเขากำลังลูบไล้และนำมารวมกัน 

 

ด้วยเหตุนี้จึงมีความตระหนักว่าการบรรลุสุขภาพที่ดีความมั่งคั่งและปัญญาจึงกลายเป็นเรื่องรองเพราะทุกสิ่งที่สามารถพอเพียงได้ด้วยตัวเองสามารถที่จะพึงพอใจได้ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าในปัจจุบัน และสามารถให้ได้เมื่อกางฝ่ามือออก

การทำความเข้าใจตนเอง

ในการปฏิบัติแบบเซนการสวดมนต์เป็นเหมือนกิจวัตรการเข้าฌานที่ช่วยให้การค้นพบและประเมินตนเองเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติ ไม่เหมือนกับการสวดมนต์เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุการสวดมนต์ในพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้จิตใจและความคิดหันไปสู่ความเมตตา 

 

การสวดอ้อนวอนในพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงความปรารถนาที่จะแผ่เมตตาและความรักไปยังผู้อื่น เป็นการแยกตัวเองออกจากความแตกต่างไปสู่ความเป็นเพื่อน

การค้นพบความตื่นตัว

การลบความคิดที่ว่าโลกหมุนรอบตัวเองเท่านั้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การสวดมนต์ของชาวพุทธ เป้าหมายคือไม่ จำกัด เฉพาะความชอบส่วนบุคคล แต่ต้องดูสถานการณ์ของคนอื่นด้วย 

 

การสวดอ้อนวอนขอพระพุทธศาสนาเป็นการแยกตัวเองออกจากความชอบของอัตตาต่อความกลัวและความอ่อนน้อมถ่อมตน การสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตสัมผัสตัวเองและรู้สึกถึงความปรารถนาที่จะรักษาความเมตตาและความรักไว้ตลอดเวลา

 

ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์1
[6 มิถุนายน 2552 10:39 น.]จำนวนผู้เข้าชม 29471 คน

พระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) องค์จริงนั้น เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกหล่อสัมฤทธิ์โบราณ ตามการสันนิษฐานของกรมศิลปากรมีอายุประมาณ 800 ปีเศษ มีพุทธลักษณะคล้ายศิลปะเชียงแสน หรือเวียงจันทร์ ขนาด ฐานกว้างประมาณ 10 นิ้ว สูงประมาณ 15 นิ้ว น้ำหนักประมาณ 10 กิโลกรัม พุทธลักษณะพิเศษ คือ เป็นพระพุทธรูปที่มี งูใหญ่ 7 ตัว 7 หัว แผ่คลุมองค์พระ ซึ่งไม่เหมือนกับพระพุทธรูปปางนาคปรกโดยทั่วไปที่มีพญานาค 1 ตัว 7 หัวบ้าง 5 หัวบ้าง พระพุทธรูปลักษณะนี้มีอยู่ 2 องค์ องค์หนึ่งอยู่ในเจดีย์นครปฐม อีกองค์หนึ่งอยู่กับ พระครูภาวนากิจโกศล (หลวงปู่สอ พันธุโล) วัดป่าบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร

ขณะที่หลวงปู่สอ พันธุโล จำพรรษา และฝึกสมาธิอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด ได้นิมิตเห็นงูใหญ่สีทองเลื้อยเข้ามาในกุฏิ แล้วดันตัวท่านลอยขึ้นไป ขดลำตัวเป็นวงกลมซึ่งเป็นนิมิตเริ่มต้นที่จะได้มาซึ่งพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) องค์จริงในช่วงพรรษาที่ 2 ต่อมาในพรรษาที่ 6 ขณะทำสมาธิได้ยินเสียงปรากฎในตัวท่านว่า สิ่งที่ปรากฎกับในพรรษาที่ 2 นั้นจะเป็นเครื่องหมายของท่าน ในพรรษาที่ 8 จะตกทอดลงมาจากอากาศ หรือบางทีอาจจะมีคนเขาเก็บไว้แล้วนำมาถวายในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9

พอล่วงเข้าพรรษาที่ 8 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ท่านกำลังนึกถึงนิมิตที่เกิดขึ้นกับท่าน ในช่วงพรรษาที่ 2 และ พรรษาที่ 6 อยู่ว่าอะไรหนอคือสิ่งที่เราจะได้รับ ขณะนั้นท่านได้เห็นคนแต่งชุดเขียว มีผ้าเคลียบ่าสีเขียว ใส่กำไลแขน ในมือถือพิณสามสายมาด้วย สงสัยว่าจะเป็นพระจันทร์ และได้ยินเสียง พูดเบา ๆ ว่า กำลังมานะ กำลังมา…ไม่นานก็เห็นรถบรรทุกวิ่งเข้ามาจอดในบริเวณวัดมีโยมผู้ชาย ถือห่อผ้าขาวและโยมผู้หญิงถือขันดอกไม้ตรงมาที่กุฏิหลวงปู่ และได้ถวายห่อผ้าขาวแก่หลวงปู่ สิ่งที่ปรากฎในนิมิตภาพที่ปรากฎต่อหน้าหลวงปู่ คือ พระพุทธรูปโสภณปางนาคปรกมีลักษณะแปลกกว่าที่เคยเห็น คือ มีนาค 7 ตัว 7 หัว ขนาดของพระพุทธรูป หน้าตักประมาณ 9 นิ้ว สูงประมาณ 15 นิ้ว ผิวออกคล้ำเป็นมัน ซึ่งโยมผู้ชายได้เล่าให้ฟังว่า พระพุทธรูปองค์นี้ไม่ทราบว่ามาจากไหน เป็นของโยมพ่อและโยมพี่ชาย จนกระทั่งตกมาถึงตนซึ่งหลังแต่งงานแล้ว ภรรยาของตน มักได้ยินว่าบ่อย ๆ ว่า พระพุทธรูปองค์นี้มิใช่ของเราให้ไปถวายพระอาจารย์วัดป่า พระพุทธสิริสัตตราช จึงตกเป็นสมบัติของหลวงปู่สอ สืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้

ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
– หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์องค์จริง [6 มิถุนายน 2552 10:39 น.] – ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 3 [6 มิถุนายน 2552 10:39 น.] – ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 2 [6 มิถุนายน 2552 10:39 น.] – คำอธิษฐานบูชาพระพุทธสิริสัตตราช [6 มิถุนายน 2552 10:39 น.] – ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์1 [6 มิถุนายน 2552 10:39 น.] ดูทั้งหมด

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์องค์จริง

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์องค์จริง

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์องค์จริง
[15 มิถุนายน 2552 20:37 น.]จำนวนผู้เข้าชม 34182 คน

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์องค์จริง

พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) องค์จริง
ถ่าย ณ บ้านเรือนไทย ลาดพร้าว 57/1 กทม.
5 สิงหาคม 2550

ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
– หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์องค์จริง [15 มิถุนายน 2552 20:37 น.] – ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 3 [15 มิถุนายน 2552 20:37 น.] – ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 2 [15 มิถุนายน 2552 20:37 น.] – คำอธิษฐานบูชาพระพุทธสิริสัตตราช [15 มิถุนายน 2552 20:37 น.] – ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์1 [15 มิถุนายน 2552 20:37 น.] ดูทั้งหมด