ประวัติหลวงปู่สอ พันธุโล1

Category: wat-pa-ban-nong-saeng

หลวงพ่อ : คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในอริยมรรค มีองค์ ๘

หลวงพ่อ : คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในอริยมรรค มีองค์ ๘

ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ วิธีตรัสรู้และลดทุกข์ของมนุษย์คือการดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรม ทรงสอนอริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นอริยสัจ ๔ อันนำไปสู่ความดับทุกข์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ศีล วินัย และปัญญา

อริยมรรคแปดประการต้องพัฒนาและสมบูรณ์พร้อมๆ กัน เพราะมันเชื่อมโยงกันและพันกันเป็นลูกโซ่

 • ความเข้าใจถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ)

ความเข้าใจที่ถูกต้องช่วยให้เราเข้าใจจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางของเรา ขั้นตอนนี้กำหนดให้คุณต้องยอมรับคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับชีวิต ความตาย และความทุกข์

การรู้ความจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือการเข้าใจความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่อธิบายสิ่งต่าง ๆ ตามที่เป็นจริง เท่านั้นจึงจะบรรลุความเข้าใจที่ถูกต้องได้

 • สัมมาสังกัปปะ (สัมมาสังกัปปะ)

ขั้นนี้กำหนดให้คุณควบคุมความคิดของตนในลักษณะที่จะช่วยให้คุณผูกมัดตัวเองกับขั้นอื่นๆ ของมรรคแปดและไม่ฟุ้งซ่าน 

เมื่อเจตนาของเราถูกต้อง การกระทำของเราย่อมถูกต้อง ขั้นนี้ได้แก่

 • การสละหรือละทิ้งอย่างไม่เห็นแก่ตัว
 • ความคิดเกี่ยวกับความรัก
 • ความคิดที่ไม่ใช้ความรุนแรง

 • วาจาที่ถูกต้อง (สัมมาวาจา) 

ขั้นตอนนี้กำหนดให้คุณหลีกเลี่ยงการพูดสิ่งที่จะทำร้ายคนอื่นหรือนำไปสู่การปฏิเสธ

เกี่ยวข้องกับการงดเว้นจาก: พูด

 • เท็จ การ
 • นินทาและนินทา 
 • หยาบคาย หยาบคาย ไม่สุภาพ พูดจาหยาบคาย
 • ไร้สาระ ไร้สาระ ไร้สาระ พูดพล่ามและนินทา

 • การกระทำที่ถูกต้อง (สัมมากัมมันตะ)

ขั้นตอนนี้กำหนดให้คุณต้องควบคุมสิ่งที่คุณทำ วิธีที่คุณอยู่ และ ตัดสินใจทางศีลธรรม

ต้องงดเว้นจาก:

 • ทำลายชีวิต
 • ขโมยการ
 • ติดต่อที่ไม่ซื่อสัตย์
 1. การทำมาหากินที่ถูกต้อง (สัมมาอาชีวะ)ต้องหา

ขั้นตอนนี้กำหนดให้คุณเลี้ยงชีพในลักษณะที่ไม่ขัดกับคำสอนของศาสนาพุทธและจะทำให้คุณและผู้อื่นมีความสุข

รวมถึงการงดเว้นจาก: การ

 • ค้าอาวุธและอาวุธร้ายแรง
 • เครื่องดื่มมึนเมาหรือยาพิษ การ
 • ฆ่าสัตว์ การ
 • โกง

     ๖. สัมมาวายามะ (สัมมาวายามะ)

ขั้นนี้ต้องใช้ความพยายามในการมีชีวิตที่ดีซึ่งจะช่วยดับทุกข์ได้ 

 • พลังประสงค์คือเพื่อป้องกันไม่ให้ความชั่วร้ายและไม่ดีรัฐของจิตใจจากการที่เกิดขึ้นเพื่อกำจัดความชั่วร้ายดังกล่าวและรัฐไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วในคนที่จะผลิตและสาเหตุที่จะเกิดขึ้นดีและรัฐบริสุทธ์ของจิตใจที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อ
 • เจริญแล้วทำให้บริบูรณ์จิตอันเป็นมีอยู่แล้วในบุรุษ
 • กุศลที่สัมมาสติ

ขั้นนี้ต้องพึงรู้แจ้งผู้อื่นรอบข้าง พึงรู้แจ้งทุกข์ในโลก วิธีช่วยให้พ้นไปจากนี้ และการกระทำและความคิดของคุณเอง

นอกจากนี้ยังรวมถึงการเอาใจใส่เกี่ยวกับ: 

 • กิจกรรมของร่างกาย 
 • ความรู้สึกหรือความรู้สึก 
 • กิจกรรมของจิตใจ 
 • ความคิด ความคิด มโนทัศน์และสิ่งต่าง ๆ
 • สมาธิที่เหมาะสม (สัมมาสมาธิ)

ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาในการนั่งสมาธิ ต้องฝึกจิตให้สงบและคิดบวกเพื่อพัฒนาปัญญา

ประกอบด้วยวินัยและการพัฒนา ได้แก่

 • ความพยายาม
 • ถูกต้อง มีสติ
 • ถูกต้อง มีสมาธิถูกต้อง

 

ศาลาวัดป่าบ้านหนองแสง

ศาลาวัดป่าบ้านหนองแสง

ศาลาวัดป่าบ้านหนองแสง
[22 มิถุนายน 2552 20:55 น.]จำนวนผู้เข้าชม 12983 คน

ศาลาวัดป่าบ้านหนองแสง

วัดป่าบ้านหนองแสง
– เมรุเผาศพ [22 มิถุนายน 2552 20:55 น.] – ทางเดินจงกรม [22 มิถุนายน 2552 20:55 น.] – บรรยากาศวัด [22 มิถุนายน 2552 20:55 น.] – เจดีย์หลวงปู่สอ พันธุโล [22 มิถุนายน 2552 20:55 น.] – ศาลาวัดป่าบ้านหนองแสง [22 มิถุนายน 2552 20:55 น.] – บิณฑบาตร [22 มิถุนายน 2552 20:55 น.] – มณฑปไม้สักทอง [22 มิถุนายน 2552 20:55 น.] – กำหนดการจัดงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 88 ปี [22 มิถุนายน 2552 20:55 น.] – วัดป่าบ้านหนองแสง [22 มิถุนายน 2552 20:55 น.] ดูทั้งหมด

เจดีย์หลวงปู่สอ พันธุโล

เจดีย์หลวงปู่สอ พันธุโล

เจดีย์หลวงปู่สอ พันธุโล
[22 มิถุนายน 2552 21:03 น.]จำนวนผู้เข้าชม 13944 คน

เจดีย์หลวงปู่สอ พันธุโล

วัดป่าบ้านหนองแสง
– เมรุเผาศพ [22 มิถุนายน 2552 21:03 น.] – ทางเดินจงกรม [22 มิถุนายน 2552 21:03 น.] – บรรยากาศวัด [22 มิถุนายน 2552 21:03 น.] – เจดีย์หลวงปู่สอ พันธุโล [22 มิถุนายน 2552 21:03 น.] – ศาลาวัดป่าบ้านหนองแสง [22 มิถุนายน 2552 21:03 น.] – บิณฑบาตร [22 มิถุนายน 2552 21:03 น.] – มณฑปไม้สักทอง [22 มิถุนายน 2552 21:03 น.] – กำหนดการจัดงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 88 ปี [22 มิถุนายน 2552 21:03 น.] – วัดป่าบ้านหนองแสง [22 มิถุนายน 2552 21:03 น.] ดูทั้งหมด

มณฑปไม้สักทอง

มณฑปไม้สักทอง

มณฑปไม้สักทอง
[15 มิถุนายน 2552 20:51 น.]จำนวนผู้เข้าชม 12985 คน

มณฑปไม้สักทอง

มณฑปไม้สักทอง กำลังก่อสร้าง ณ วัดป่าบ้านหนองแสง
ภายในประดิษฐาน หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ จำลองหน้าตัก 19 นิ้ว
น้ำหนักประมาณ 2 ตัน แกะสลักจากหยกขาว จากประเทศพม่า

วัดป่าบ้านหนองแสง
– เมรุเผาศพ [15 มิถุนายน 2552 20:51 น.] – ทางเดินจงกรม [15 มิถุนายน 2552 20:51 น.] – บรรยากาศวัด [15 มิถุนายน 2552 20:51 น.] – เจดีย์หลวงปู่สอ พันธุโล [15 มิถุนายน 2552 20:51 น.] – ศาลาวัดป่าบ้านหนองแสง [15 มิถุนายน 2552 20:51 น.] – บิณฑบาตร [15 มิถุนายน 2552 20:51 น.] – มณฑปไม้สักทอง [15 มิถุนายน 2552 20:51 น.] – กำหนดการจัดงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 88 ปี [15 มิถุนายน 2552 20:51 น.] – วัดป่าบ้านหนองแสง [15 มิถุนายน 2552 20:51 น.] ดูทั้งหมด

ความสำคัญของทองคำต่อพระพุทธศาสนา

ประเทศส่วนใหญ่มองว่าทองคำเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งสถานะและอำนาจ สิ่งประดิษฐ์สีทองและเครื่องแต่งกายปิดทองทำขึ้นสำหรับผู้ที่มีฐานะสูงเท่านั้น คนอื่นใช้เป็นเครื่องประดับส่วนตัว อย่างไรก็ตามมูลค่าของทองคำในพระพุทธศาสนานั้นแตกต่างกันเมื่อเทียบกับวิธีการปฏิบัติในทวีปอื่น ๆ 

ในพระพุทธศาสนาไม่ใช้ทองคำเพื่อแสดงอำนาจ แต่เพื่อเคารพในปัญญาของพระพุทธเจ้า เป็นที่รู้กันว่าโลหะทั้งเจ็ดเป็นสัญลักษณ์ของบางสิ่งในพระพุทธศาสนาและทองคำเป็นสัญลักษณ์ของความสดใส ใช้แทนดวงอาทิตย์ ดังนั้นจึงมักเป็นคำพ้องความหมายของการตรัสรู้ความรู้ความบริสุทธิ์ความสุขและอิสรภาพ นี่คือตัวอย่างบางส่วนของการใช้ทองคำในพระพุทธศาสนา: การ

ใช้ทองคำบริสุทธิ์สำหรับสิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์

จำนวนมากในพระพุทธศาสนาทำจากทองคำบริสุทธิ์ การผสมทองคำกับองค์ประกอบอื่น ๆ มักจะถูกมองข้ามเสมอเพราะการทำเช่นนี้จะทำลายความบริสุทธิ์ของทองคำทั้งทางเคมีและทางสายตา ทองคำจะสูญเสียความแวววาวหากสูญเสียกะรัต ตัวอย่างที่ดีของปรัชญานี้ในทางปฏิบัติคือพระพุทธรูปขนาด 5 ตันอายุ 600 ปีในวัดไตรมิตรในประเทศไทย

ในบางกรณีรูปปั้นบางตัวในขณะที่สำคัญไม่รับประกันว่าจะใช้ทองคำจำนวนมาก ในกรณีเหล่านี้ช่างฝีมือชาวพุทธใช้ทองคำเป็นเครื่องตกแต่งสำหรับรูปปั้น สิ่งนี้ช่วยรักษาความบริสุทธิ์ของทองคำในขณะเดียวกันก็แสดงความเคารพต่อสิ่งที่รูปปั้นเป็นตัวแทน

รูปทองคำใน Ashtamangala ของพุทธศาสนาในทิเบต

Ashtamangala ของพุทธศาสนาในทิเบตเป็นชุดที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณลักษณะสัญลักษณ์แปดประการ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนของคุณสมบัติของการตรัสรู้ที่บุคคลต้องมีเพื่อบรรลุนิพพาน สีเหล่านี้มักจะได้รับสัญลักษณ์และสามสีจะได้รับสีทอง 

คู่ของปลาสีทอง

‘คู่ปลา’ มักจะวาดเป็นปลาคาร์พสีทองที่เหมือนกันซึ่งขนานกัน ทั้งสองแบบมักจะหงายขึ้น แต่บางเวอร์ชันจะแสดงเป็นแบบกลับหัว ทั้งสองเวอร์ชันแสดงให้พวกเขาพบกันแบบตัวต่อตัวโดยที่หางของพวกเขาสัมผัสกันเล็กน้อย แต่ร่างกายของพวกเขาดันแยกออกจากกัน 

ในพระพุทธศาสนาปลาทองหมายถึงความสุขและอิสรภาพ เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นปลาที่แข็งแกร่งที่สามารถเอาชนะอุปสรรคที่ยากลำบากและไหลไปสู่เป้าหมายได้อย่างอิสระ

ดอกบัวทอง

เป็นที่ทราบกันดีว่าลอยอยู่บนผิวน้ำที่ขุ่นมัวอย่างสง่างามและมั่นคง เป็นตัวแทนของร่างกายคำพูดและจิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่รู้สึกสะทกสะท้านกับรากเหง้าที่สกปรกและทุจริตของมัน มักเป็นภาพที่มีกลีบจำนวนหนึ่ง บางครั้งมีเพียง 4, 8 หรือ 16 ในขณะที่บางครั้งมีกลีบดอกถึง 1,000 กลีบ 

กงล้อทองคำแห่งธรรมจักร (Dharmachakra)

ธรรมจักรมีเส้นทางสู่การตรัสรู้แปดเท่าของพระพุทธเจ้า สิ่งเหล่านี้เป็นเส้นทางที่ผู้คนต้องปฏิบัติตามเพื่อไปสู่สภาวะสูงสุดของจิตใจอย่างสมบูรณ์ รวมอยู่ในนั้นคือการหลีกเลี่ยงการปล่อยตัวและการแสวงหาความเป็นโลกที่มากเกินไป

 

ทางเดินจงกรม

ทางเดินจงกรม

ทางเดินจงกรม
[16 กันยายน 2552 09:38 น.]จำนวนผู้เข้าชม 14030 คน

ทางเดินจงกรม วัดป่าบ้านหนองแสง จังหวัดยโสธร

 

วัดป่าบ้านหนองแสง
– เมรุเผาศพ [16 กันยายน 2552 09:38 น.] – ทางเดินจงกรม [16 กันยายน 2552 09:38 น.] – บรรยากาศวัด [16 กันยายน 2552 09:38 น.] – เจดีย์หลวงปู่สอ พันธุโล [16 กันยายน 2552 09:38 น.] – ศาลาวัดป่าบ้านหนองแสง [16 กันยายน 2552 09:38 น.] – บิณฑบาตร [16 กันยายน 2552 09:38 น.] – มณฑปไม้สักทอง [16 กันยายน 2552 09:38 น.] – กำหนดการจัดงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 88 ปี [16 กันยายน 2552 09:38 น.] – วัดป่าบ้านหนองแสง [16 กันยายน 2552 09:38 น.] ดูทั้งหมด

บรรยากาศวัด

บรรยากาศวัด

สัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบ

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรในวัดพุทธ? ที่หลวงพ่อท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายเชื่อมต่อภาวนาและไตร่ตรองอย่างแน่นอน

บรรยากาศเงียบสงบ

เมื่อคุณเข้าไปแล้วสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตความเงียบ ปิดโทรศัพท์ของคุณหรือตั้งค่าเป็นโหมดเงียบ เนื่องจากยังมีคนจำนวนมากที่ต้องการความเงียบสนิทขณะสวดมนต์ นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่โทรศัพท์ของคุณอาจดับลงอย่างกะทันหันขณะออกทัวร์

ขอแนะนำอย่างยิ่งให้พูดอย่างใจเย็น แม้ว่าคุณจะตื่นเต้น แต่จงใจเย็น ๆ และสังเกตความเงียบ

นอกจากนี้ยังมีบางจุดที่คุณสามารถนั่งชื่นชมทิวทัศน์ที่สวยงามได้

ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ

แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ชาวพุทธคุณก็ยังสามารถเข้าร่วมและสวดมนต์ได้ คุณยังสามารถนำเครื่องเซ่นเช่นตะกร้าผลไม้

นอกเหนือจากการมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของตนเองแล้วคุณยังจะได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาและพิธีกรรมของศาสนานั้น

วัฒนธรรม

เมื่อคุณเยี่ยมชมวัดต่างๆคุณจะได้เห็นว่าพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของประเทศอย่างไร นี่เป็นสาเหตุที่ยังมีคนอนุรักษ์นิยมจำนวนมากในประเทศไทย

หากคุณกำลังจะไปเยี่ยมชมวัดใด ๆ อย่าลืมสวมเสื้อผ้าที่เปิดเผย นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่คุณจะถูกห้ามไม่ให้เข้าหากคุณไม่ได้แต่งกายที่ถูกต้อง

สิ่งที่คุณต้องจำมีดังนี้

 • หากคุณกำลังวางแผนที่จะสวมชุดเดรสอย่างน้อยก็ควรยาวถึงใต้เข่าและไม่โชว์ไหล่ ขอแนะนำให้สวมเสื้อผ้าที่บางเบาเนื่องจากอากาศร้อนและชื้น
 • ก่อนเข้าให้ถอดรองเท้า
 • ก้มหัวเมื่อคุณเข้ามาโดยไม่คำนึงถึงศาสนาของคุณ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคุณรับทราบและเคารพพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์
 • ไม่ว่าคุณจะตื่นเต้นแค่ไหนอย่าชี้นิ้วไปที่พระหรือพระพุทธรูป
 • คุณสามารถมองได้ แต่อย่าแตะต้อง แม้ว่าคุณจะพบสิ่งที่สวยงามมาก แต่การสัมผัสหรือการเล่นซอเป็นสัญญาณของการไม่เคารพ
 • สังเกตความสะอาดและอย่าทิ้งขยะไปไหน
 • อ่านป้ายทั้งหมด ไม่เพียงช่วยให้คุณรอดพ้นจากการดูหมิ่นโดยไม่รู้ตัว แต่คุณยังหลีกเลี่ยงการถูกดุอีกด้วย
 • ห้ามถ่ายรูปพระ อย่ากลายเป็นคนที่หัวดื้อพอที่จะไม่เข้าใจสัญญาณภาพ แม้แต่การถ่ายเซลฟี่โดยมีพระพุทธรูปเป็นฉากหลังก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันได้ สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำคือเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าและเพลิดเพลินกับช่วงเวลานี้
 • ปฏิบัติตามกฎทั้งหมดแล้วคุณจะสบายดี

สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณจะได้แอบดูประวัติของวัดตลอดหลายปี โดยส่วนใหญ่ภัณฑารักษ์บางคนจะแนะนำคุณอย่างรวดเร็วก่อนที่จะให้คุณสำรวจด้วยตัวคุณเอง

การเยี่ยมชมวัดถือเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่ง จองตั๋วของคุณแพ็คกระเป๋าและเยี่ยมชมเราได้เลย!บรรยากาศวัด
[22 มิถุนายน 2552 21:14 น.]จำนวนผู้เข้าชม 13199 คน

บรรยากาศวัดป่าบ้านหนองแสง

วัดป่าบ้านหนองแสง
– เมรุเผาศพ [22 มิถุนายน 2552 21:14 น.] – ทางเดินจงกรม [22 มิถุนายน 2552 21:14 น.] – บรรยากาศวัด [22 มิถุนายน 2552 21:14 น.] – เจดีย์หลวงปู่สอ พันธุโล [22 มิถุนายน 2552 21:14 น.] – ศาลาวัดป่าบ้านหนองแสง [22 มิถุนายน 2552 21:14 น.] – บิณฑบาตร [22 มิถุนายน 2552 21:14 น.] – มณฑปไม้สักทอง [22 มิถุนายน 2552 21:14 น.] – กำหนดการจัดงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 88 ปี [22 มิถุนายน 2552 21:14 น.] – วัดป่าบ้านหนองแสง [22 มิถุนายน 2552 21:14 น.] ดูทั้งหมด

บิณฑบาตร

บิณฑบาตร

บิณฑบาตร
[22 มิถุนายน 2552 20:48 น.]จำนวนผู้เข้าชม 14689 คน

ภาพพระภิกษุ วัดป่าบ้านหนองแสง บิณฑบาตร ตอนเช้า

วัดป่าบ้านหนองแสง
– เมรุเผาศพ [22 มิถุนายน 2552 20:48 น.] – ทางเดินจงกรม [22 มิถุนายน 2552 20:48 น.] – บรรยากาศวัด [22 มิถุนายน 2552 20:48 น.] – เจดีย์หลวงปู่สอ พันธุโล [22 มิถุนายน 2552 20:48 น.] – ศาลาวัดป่าบ้านหนองแสง [22 มิถุนายน 2552 20:48 น.] – บิณฑบาตร [22 มิถุนายน 2552 20:48 น.] – มณฑปไม้สักทอง [22 มิถุนายน 2552 20:48 น.] – กำหนดการจัดงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 88 ปี [22 มิถุนายน 2552 20:48 น.] – วัดป่าบ้านหนองแสง [22 มิถุนายน 2552 20:48 น.] ดูทั้งหมด

 

 

เรียนรู้การปฏิบัติของพระสงฆ์ไทย

ประเทศไทยมีผู้นับถือศาสนาพุทธมากเป็นอันดับสามของโลกโดยมีประชากรกว่า 95% ติดตามโรงเรียนเถรวาท. ประเทศนี้ตั้งอยู่ติดกับจีนและญี่ปุ่นในแง่ของประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ.

 

ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของพระสงฆ์และอารามหลายพันแห่ง ในช่วงเข้าพรรษาเพิ่มจำนวนขึ้นอีก. ผู้ชายทุกคนจะต้องเป็นพระ. เด็กหนุ่มสามารถเป็นสามเณรได้ทุกวัย อย่างไรก็ตามอายุขั้นต่ำที่จะเป็นพระภิกษุได้คือ 20 ปี.

 

พระสงฆ์มีอิสระในการเลือกระยะเวลาที่ต้องการอยู่เป็นหนึ่งเดียว. โดยปกติแล้วจะอยู่ได้ถึงสามเดือน แต่ก็มีบางคนที่เลือกความเป็นพระไปตลอดชีวิต. การบวชเป็นการบำเพ็ญเพื่อกรรมดี.

 

วัดพุทธในประเทศไทยมีเจดีย์สีทองสูงซึ่งมีสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาคล้ายกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัมพูชาและลาว.

 

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

 

เชื่อกันว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยเร็วที่สุดเท่าที่ 250 ก่อนคริสตศักราช – ในสมัยของจักรพรรดิอินเดียพระเจ้าอโศก. หลังจากนั้นก็มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและสังคมของประเทศเป็นส่วนใหญ่ บ่อยครั้งที่ศาสนาเข้ามาเกี่ยวพันกับสถาบันกษัตริย์ซึ่งกษัตริย์กลายเป็นผู้อุปถัมภ์หลักของพระพุทธศาสนา.

 

พระพุทธศาสนาในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการบวชระยะสั้นและการเชื่อมโยงระหว่างรัฐและวัฒนธรรมที่ค่อนข้างใกล้ชิด.

 

ข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ไทย

 

ในดินแดนแห่งรอยยิ้มมีพระสงฆ์กว่า 300,000 รูป พวกเขาแต่งกายด้วยเสื้อคลุมสีเหลืองและสีส้มโดดเด่นไม่เหมือนใครในเครื่องแต่งกายสมัยใหม่. บางคนเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการถวายสังฆทานที่รวบรวมเงินบริจาคจากท้องถนนในภูเก็ตไปยังกรุงเทพฯ.

 

การปฏิบัติพื้นฐานของพระสงฆ์ 2 ประการ ได้แก่ การไหว้พระพุทธและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไป:

 

บูชาพระ

 

การปฏิบัติอย่างแรกเกี่ยวข้องกับการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าผ่านการทำสมาธิและการให้ของขวัญ ของขวัญมอบให้แก่พระบรมสารีริกธาตุหรือรูปเคารพแทนพระองค์. ก่อนหน้านี้ความเลื่อมใสมุ่งเน้นไปที่พระบรมสารีริกธาตุและเจดีย์ที่ได้มา. ตลอดประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาการปฏิบัติมีความหลากหลายมาตั้งแต่ต้น. อย่างไรก็ตามเรื่องนี้การปฏิบัติตนเพื่อให้เกียรติและบูชาพระพุทธเจ้าเป็นส่วนสำคัญและเป็นหัวใจสำคัญของประเพณี.

 

แลกเปลี่ยนระหว่างพระสงฆ์และฆราวาส

 

ในขณะเดียวกันแนวปฏิบัติที่สองคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระและฆราวาส. พระสงฆ์เป็นผู้บรรลุธรรมในระดับสูงขึ้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า พระสงฆ์จะได้รับของขวัญที่ใช้เป็นเครื่องบูชา.

 

การตักบาตร

 

การถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เรียกว่าตะแบกซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทย. การตักบาตรเป็นวิธีการตอบแทนพวกเขาสำหรับการอุทิศชีวิตเพื่อสอนให้เป็นคนดีและชอบธรรม ผู้คนสามารถแสดงความกรุณาต่อผู้อื่นผ่านเครื่องเซ่น.

 

เวลาประมาณตี 5 ถึง 6 โมงเช้าพระสงฆ์จะออกไปบิณฑบาตตามท้องถนน. พวกเขามักจะเดินเป็นเส้นตรงโดยมีพระอาวุโสเป็นผู้นำส่วนที่เหลือ. พวกเขาเดินเท้าเปล่าเพื่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติ.