ประวัติหลวงปู่สอ พันธุโล1

หลวงพ่อ : คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในอริยมรรค มีองค์ ๘

ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ วิธีตรัสรู้และลดทุกข์ของมนุษย์คือการดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรม ทรงสอนอริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นอริยสัจ ๔ อันนำไปสู่ความดับทุกข์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ศีล วินัย และปัญญา

อริยมรรคแปดประการต้องพัฒนาและสมบูรณ์พร้อมๆ กัน เพราะมันเชื่อมโยงกันและพันกันเป็นลูกโซ่

 • ความเข้าใจถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ)

ความเข้าใจที่ถูกต้องช่วยให้เราเข้าใจจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางของเรา ขั้นตอนนี้กำหนดให้คุณต้องยอมรับคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับชีวิต ความตาย และความทุกข์

การรู้ความจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือการเข้าใจความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่อธิบายสิ่งต่าง ๆ ตามที่เป็นจริง เท่านั้นจึงจะบรรลุความเข้าใจที่ถูกต้องได้

 • สัมมาสังกัปปะ (สัมมาสังกัปปะ)

ขั้นนี้กำหนดให้คุณควบคุมความคิดของตนในลักษณะที่จะช่วยให้คุณผูกมัดตัวเองกับขั้นอื่นๆ ของมรรคแปดและไม่ฟุ้งซ่าน 

เมื่อเจตนาของเราถูกต้อง การกระทำของเราย่อมถูกต้อง ขั้นนี้ได้แก่

 • การสละหรือละทิ้งอย่างไม่เห็นแก่ตัว
 • ความคิดเกี่ยวกับความรัก
 • ความคิดที่ไม่ใช้ความรุนแรง

 • วาจาที่ถูกต้อง (สัมมาวาจา) 

ขั้นตอนนี้กำหนดให้คุณหลีกเลี่ยงการพูดสิ่งที่จะทำร้ายคนอื่นหรือนำไปสู่การปฏิเสธ

เกี่ยวข้องกับการงดเว้นจาก: พูด

 • เท็จ การ
 • นินทาและนินทา 
 • หยาบคาย หยาบคาย ไม่สุภาพ พูดจาหยาบคาย
 • ไร้สาระ ไร้สาระ ไร้สาระ พูดพล่ามและนินทา

 • การกระทำที่ถูกต้อง (สัมมากัมมันตะ)

ขั้นตอนนี้กำหนดให้คุณต้องควบคุมสิ่งที่คุณทำ วิธีที่คุณอยู่ และ ตัดสินใจทางศีลธรรม

ต้องงดเว้นจาก:

 • ทำลายชีวิต
 • ขโมยการ
 • ติดต่อที่ไม่ซื่อสัตย์
 1. การทำมาหากินที่ถูกต้อง (สัมมาอาชีวะ)ต้องหา

ขั้นตอนนี้กำหนดให้คุณเลี้ยงชีพในลักษณะที่ไม่ขัดกับคำสอนของศาสนาพุทธและจะทำให้คุณและผู้อื่นมีความสุข

รวมถึงการงดเว้นจาก: การ

 • ค้าอาวุธและอาวุธร้ายแรง
 • เครื่องดื่มมึนเมาหรือยาพิษ การ
 • ฆ่าสัตว์ การ
 • โกง

     ๖. สัมมาวายามะ (สัมมาวายามะ)

ขั้นนี้ต้องใช้ความพยายามในการมีชีวิตที่ดีซึ่งจะช่วยดับทุกข์ได้ 

 • พลังประสงค์คือเพื่อป้องกันไม่ให้ความชั่วร้ายและไม่ดีรัฐของจิตใจจากการที่เกิดขึ้นเพื่อกำจัดความชั่วร้ายดังกล่าวและรัฐไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วในคนที่จะผลิตและสาเหตุที่จะเกิดขึ้นดีและรัฐบริสุทธ์ของจิตใจที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อ
 • เจริญแล้วทำให้บริบูรณ์จิตอันเป็นมีอยู่แล้วในบุรุษ
 • กุศลที่สัมมาสติ

ขั้นนี้ต้องพึงรู้แจ้งผู้อื่นรอบข้าง พึงรู้แจ้งทุกข์ในโลก วิธีช่วยให้พ้นไปจากนี้ และการกระทำและความคิดของคุณเอง

นอกจากนี้ยังรวมถึงการเอาใจใส่เกี่ยวกับ: 

 • กิจกรรมของร่างกาย 
 • ความรู้สึกหรือความรู้สึก 
 • กิจกรรมของจิตใจ 
 • ความคิด ความคิด มโนทัศน์และสิ่งต่าง ๆ
 • สมาธิที่เหมาะสม (สัมมาสมาธิ)

ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาในการนั่งสมาธิ ต้องฝึกจิตให้สงบและคิดบวกเพื่อพัฒนาปัญญา

ประกอบด้วยวินัยและการพัฒนา ได้แก่

 • ความพยายาม
 • ถูกต้อง มีสติ
 • ถูกต้อง มีสมาธิถูกต้อง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira